Recurrent Fisher syndrome

Autor(es): Kitamura Hiroshi,Honda Toyohiko,Uchida Tatsumi,Hashiguchi Shuji,Mine Hideki,Ogasawara Nozomi,Yoshino Hiide


Imprenta: Nihon Naika Gakkai Zasshi. The Journal of the Japanese Society of Internal Medicine, v. 91, n. 1, p. 474-476, 2002


Identificador do objeto digital: 10.2169/naika.91.474


Descritores: Guillain-Barre Syndrome - Pathogenesis ; Guillain-Barre Syndrome - Proteins ; Guillain-Barre Syndrome - Antibodies ; Guillain-Barre Syndrome - Immunology


Data de publicação: 2002