Bilateral medial medullary infarction presenting as Guillain-Barré-like syndrome.

Autor(es): Ma Lei,Deng Yanchun,Wang Jincun,Du Fang,Xia Feng,Liu Yonghong,Li Xiaoning


Imprenta: Clinical Neurology and Neurosurgery, v. 113, n. 7, p. 589-591, 2011


Identificador do objeto digital: 10.1016/j.clineuro.2011.02.016


Descritores: Guillain-Barre Syndrome - Cytopathology ; Guillain-Barre Syndrome - Pathogenesis ; Guillain-Barre Syndrome - Clinical examination


Data de publicação: 2011