Polymyositis associated with Guillain-Barre'syndrome: one cases report

Autor(es): Liu, J.; Zhang Min,Xu Bing,Huang Jian-zheng,Cheng Yuan-shen


Imprenta: Zhejiang da Xue Xue Bao. Yi Xue Ban = Journal of Zhejiang University. Medical sciences, v. 33, n. 2, p. 184-185, 2004


Descritores: Guillain-Barre Syndrome - Pathogenesis


Data de publicação: 2004